Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

Jäsenjärjestöt esittäytyvät

African Care

African Care ry on vuonna 2001 Helsingissä perustettu kansalaisjärjestö, joka pyrkii vahvistamaan erityisesti naisten asemaa ja toimintamahdollisuuksia Suomessa sekä kehitysmaissa. Järjestö on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa lukuisia hankkeita, tapahtumia ja koulutuksia ja pyrkii toiminnallaan edistämään etenkin seksuaali- ja terveyskasvatusta sekä torjumaan perheväkivaltaa, häpeärikoksia ja naisten ympärileikkauksia.

African Care koordinoi hankkeita sekä Suomessa että ulkomailla. Somaliassa hankkeilla tuetaan naisten pienyritystoimintaa, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, pyritään vähentämään lapsi- ja äitiyskuolleisuutta sekä estämään HI-viruksen leviäminen. Suomessa toiminnalla tavoitellaan etnistä yhdenvertaisuutta, vahvistetaan kotoutumista ja torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa mm. olemalla mukana monikulttuurisuusprojekteissa sekä järjestämällä säännöllistä virkistystoimintaa maahanmuuttajanaisille.

Tutustu tarkemmin toimintaamme nettisivuillamme www.africancare.fi!

Architecta

Architecta ry perustettiin vaikeina aikoina sotavuonna 1942. Tavoitteiksi asetettiin tuolloin naisarkkitehtien kokoaminen, ammatillinen tukeminen ja kehittäminen, jäsenten etujen valvominen ja virkistäminen sekä kerhon varojen hoito. Keskeiset tavoitteet ovat edelleen samat: jäsenten yhteen kokoaminen ja virkistäminen, ammatillinen kehittäminen sekä naisarkkitehtien koti- ja ulkomaisen yhteistoiminnan edistäminen.

Architecta ry järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaan ekskursioita ajankohtaisiin ja kiinnostaviin kohteisiin. Yhteisissä illanvietoissa kuullaan haastatteluja ja esityksiä sekä keskustellaan. Jäsenten lukumäärä on noin 220 henkeä ja jäseneksi voi liittyä jokainen suomalainen tai Suomessa asuva korkeakoulussa tai yliopistossa tutkintonsa suorittanut naisarkkitehti, nuoreksi jäseneksi arkkitehtiopiskelija. Jäsenten ikäjakauma on laaja ja tehtävät, joissa arkkitehteina toimimme ovat erilaisia, mutta kiinnostuksen kohteet ovat yhteiset ja yhdessäolo on antoisaa ja virkistävää.

Kalevalaisten Naisten Liitto

VOIMAA PERINTEESTÄ

Kalevalaisten Naisten Liitto on perinne- ja kulttuurijärjestö, joka tekee työtä suomalaisen kulttuurin edistämiseksi. Vuosittain vaihtuvan teeman alla järjestämme kulttuuritapahtumia, seminaareja ja matkoja. Kalevalaisuuden etsiminen nykyajasta on meitä kaikkia yhdistävä tekijä. 62 jäsenyhdistystämme rikastuttavat paikallista kulttuurielämää eri puolilla Suomea ja Ruotsia. Neljä yhdistyksistämme toimii Ruotsissa. Palvelemme kaikkia perinteestä kiinnostuneita, syvennämme tietoa kulttuurista ja kehitämme verkostoamme jatkuvasti. Tietäjät ja taitajat kohtaavat tapahtumissamme. Jäseniä yhdistyksissä on yhteensä yli 4 000.

Tämän päivän kalevalaisuus näkyy monipuolisena kulttuurityönä ja omistamamme Kalevala Koru Oy:n muotokielessä. Vierailemme teattereissa ja museoissa, nautimme kulttuurin voimasta. Kirjallisuuspiireissä jäsenemme syventävät lukukokemuksia. Monissa jäsenyhdistyksissämme on myös esiintyviä ryhmiä, lausunnasta esittävään taiteeseen. Myös sukukansat ja -kielet ovat meitä lähellä. Yhdessä Kalevala Koru Oy:n kanssa perustamamme Kulttuurisäätiön kautta tuemme vuosittain suomalaista kulttuuria apurahoin.

www.kalevalaistennaistenliitto.fi

Lyömätön Linja Espoossa

Lyömätön Linja Espoossa ry (entinen Naisten Apu Espoossa ry) on perustettu vuonna 1979. Yhdistyksen sääntöjen mukaisena tarkoituksena on auttaa fyysisen ja henkisen väkivallan uhreja, jotka ovat joutuneet lähisuhde- tai perheväkivallan kohteeksi tai todistajaksi, sekä auttaa ja tukea väkivallan tekijöitä, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa lähi- tai perhesuhteessaan. Lyömätön Linja Espoossa ry:n palveluita rahoittavat pääasiassa Espoon kaupunki ja Raha-automaattiyhdistys.

Palvelut ovat erikoistuneet miestyöhön. Väkivallan tekijöille tarkoitettu Lyömätön Linja aloitettiin Espoossa vuonna 1993. Maahan muuttaneille miehille tarkoitettu, väkivallan katkaisua ja ennaltaehkäisyä tarjoava Miehen Linja aloitettiin vuonna 2005.

Asiakastyön ohella kehitämme lähisuhde- ja perheväkivaltaa ennalta estäviä ja katkaisevia sekä Suomeen kotouttavia toiminta - ja yhteistyömalleja.

Lisätietoja: www.lyomatonlinja.fi/yhteistyossa-vakivaltaa-vastaan

Naisagronomit

Naisagronomit ry perustettiin vuonna 1935 Naisagronomikerhona ja rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 1959. 1960-luvulla Naisagronomit liittyi Naisjärjestöjen keskusliittoon. Vuonna 2010 Naisagronomit liittyi Agronomiliittoon koulutusalayhdistyksenä. Yhdistys korostaa maatalous- ja elintarvikealan naisten välistä verkostoitumista ja yhdessäoloa.

Naisagronomit ry kokoaa yhteen eri tahoilla työskenteleviä maatalous-, elintarvike- ja ravitsemusalan ammattilaisia. Yhdistys toimii yhdyssiteenä eri alojen välillä, pyrkii huolehtimaan jäsenistön ammatillisesta kehittymisestä, ylläpitää kiinnostusta ammattialan ulkopuolisiin sekä naisen asemaa edistäviin kysymyksiin.

Toiminnan painopisteessä jäseniltojen vapaamuotoisilla vierailuilla pääsee tutustumaan paitsi vierailukohteeseen myös uusiin ihmisiin. Vierailu eduskuntaan ja presidentin linnaan, yritysvierailut, ruokakurssit, tutustuminen taidenäyttelyyn ja Ursan tähtitorniin ovat esimerkkejä vierailuista. 

Nettisivut: http://www.agronomiliitto.fi/yhdistykset/naisagronomit/

Naistenkartano

Naistenkartano ry:n (per. 1922) tarkoituksena on naisten varhaisvaiheen riippuvuuksien ennaltaehkäiseminen, arkipäivän elämänhallinnan tukeminen sekä naisnäkökulman korostaminen riippuvuuksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Naisten henkinen pahoinvointi ja alkoholin haitallinen käyttö ovat lisääntyneet. Vain naisille suunnattua varhaista tukea ja palveluja on tarjolla vähän. Naistenkartano pyrkii toiminnallaan vastaamaan tähän tarpeeseen.

Yhdistyksen keskeisin toimintamuoto on RAY:n rahoittama puolitoistavuotinen NOVAT-ohjelma, jossa naiset työstävät suhdettaan itseensä työkirjojen ja NOVAT-menetelmän avulla. Ohjelman avulla naiset saavat työkaluja arjessa selviytymiseen samalla kun he opettelevat myötätuntoista suhdetta itseensä ja elämäänsä syyllistymisen sijaan. Yhdistys järjestää myös naiseuteen liittyviä luentoja ja koulutustilaisuuksia.

Naistenkartanolla on toimintaa Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lisäksi se auttaa naisia myös internetissä osoitteessa www.naistenkartano.com.

Naisten Linja Suomessa

NAISTEN LINJA on neuvonta- ja tukipalvelu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Naisten Linja kuuntelee, tukee ja antaa tietoa väkivallasta ja siitä selviytymisestä.

NAISTEN LINJA PÄIVYSTÄÄ ma–pe klo 16–20 ja la–su klo 12–16 numerossa 0800 02400. Apua on tarjolla myös verkossa: www.naistenlinja.fi. Työtä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. 

NAISTEN LINJA SUOMESSA RY  on asiantuntijajärjestö Naisten Linjan takana. Kaikki palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia ja perustuvat koulutettujen vapaaehtoisten työhön. Järjestö tekee myös vaikuttamistyötä, julkaisee ja tuottaa tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä tukee ja neuvoo eri alojen ammattilaisia väkivallan uhrien kohtaamisessa.

Naistoimittajat

Naistoimittajat ry. on 1946 perustettu toimittajayhdistys, johon kuuluu yli 200 jäsentä. Aktiivisesti toimivan yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa naiskuvaan mediassa, edistää naistoimittajien yhteistyötä ja ottaa kantaa naisten asemaa koskeviin asioihin viestimissä. Järjestöllä on meneillään myös monivuotinen naistoimittajien koulutushanke Afganistanissa.

www.naistoimittajat.fi
www.facebook.com/naistoimittajat
www.twitter.com/naistoimittajat

Soroptimist International Finland

Soroptimist International (SI) on maailmanlaajuinen, eri ammatteja edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö, joka toimii erilaisten projektien avulla kansainvälisen hyvän tahdon, ymmärtämisen, ystävyyden ja ihmisoikeuksien hyväksi. Järjestö pyrkii ratkaisemaan nykypäivän naisten ja tyttöjen keskeisimpiä haasteita.

Maailmanlaajuinen kymmenvuotisteema on Educate to Lead – Kouluta johtamaan. Teemaa toteuttamalla järjestö tekee maailmanlaajuista työtä tyttöjen ja naisten kouluttamiseksi sekä pyrkii edistämään heidän pääsyään johtaviin asemiin.

Järjestö on saanut nimensä latinankielisistä sanoista soror optima, paras sisar. Ensimmäinen soroptimistiklubi perustettiin Kaliforniassa vuonna 1921. Suomen ensimmäinen klubi perustettiin Helsinkiin vuonna 1952. Toiminnan painopiste on klubeissa, joita Suomessa on 60 ja jäseniä on 1400. Järjestö toimii 125 maassa ja siihen kuuluu yli 90 000 soroptimistia.

Lisätietoa nettisivuilta: www.soroptimistit.fi.

Suomalainen Naisliitto

Naisliitto näkyy ja vaikuttaa

Suomalaisen Naisliiton ensi vuoden toiminnan teemana on Näy ja vaikuta. Naisten tasa-arvon edistäminen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen ovat olleet Liiton toiminnan ydintä perustamisesta asti. Liitto syntyi kesäkuussa 1907, vain pari viikkoa ensimmäisten eduskuntavaalien jälkeen.

Naisliitto järjestää vuosittain kaksi korkeatasoista Minna Canth-seminaaria sekä koulutusseminaareja. Ensi vuonna on Naisliiton ensimmäisen puheenjohtajan Tekla Hultinin syntymästä 150 vuotta. Sen kunniaksi kootaan keväällä useiden naisjärjestöjen kanssa Tekla Hultin-seminaari.

Naisliitto muodostuu 7 osastosta ympäri maata. Jäseniä on kaikkiaan vähän alle 500. Suurin on Helsingin osasto. Sen säännölliseen toimintaan kuuluvat kuukausittaiset jäsenillat, kerhot ja paljon kulttuuriohjelmaa. Jäseniltoihin ja kirjakerhoon ovat tervetulleita nekin, jotka eivät vielä ole osaston jäseniä.

www.suomalainennaisliitto.fi

Suomen Akateemisten Naisten Liitto

SANL on poliittisesti sitoutumaton naisjärjestö, joka toimii korkeasti koulutettujen naisten hyväksi. Liiton sydän on 21 paikallisyhdistystä, jotka kokoavat yhteen eri alojen osaajat ja muodostavat aktiivisen naisverkoston. 

Akateemiset Naiset tarjoavat monille työn perässä uudelle paikkakunnalle muuttaneille naisille sosiaalisen yhteisön ja harrastukseen. Lisäksi osallistumme yhteiskunnalliseen koulutus-, työ- ja tasa-arvokeskusteluun sekä järjestämme seminaareja, kirjapiirejä ja yrityskäyntejä. Järjestämme vuosittain myös Helvi Sipilä -seminaarin YK:n naisten asemaa käsittelevän kokouksen yhteydessä New Yorkissa. Maailmanjärjestöllämme on neuvoa-antava asema ECOSOC:ssa, ILO:ssa ja Unescossa.

Lisäksi SANL hallinnoi Luetaan yhdessä - ja Auroras -verkostoja, jotka tukevat maahanmuuttajanaisten kotoutumista. Luetaan yhdessä tarjoaa lukutaidon ja suomen kielen opetusta yli 70 opetusryhmässä eri puolilla Suomea, ja Auroras on korkeakoulutettujen naisten monikulttuurinen verkosto. Tänä syksynä Auroras on laajentumassa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Tule mukaan - viihdy, verkostoidu ja vaikuta! 
www.akateemisetnaiset.fi

Suomen Keskustanaiset

Suomen Keskustanaiset ry. (ruotsiksi Centerkvinnorna i Finland rf.) on Suomen suurin poliittinen naisjärjestö. Suomen Keskustanaisten tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin naisnäkökulmasta, rohkaista naisia lähtemään mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kouluttaa jäseniään. Tärkeimpiä poliittisia tavoitteitamme on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työelämän tasa-arvoa, vähentää naisten köyhyyttä, tukea naisyrittäjyyttä, edistää perheiden, lasten ja vanhusten hyvinvointia ja ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa. 

Keskustanaisiin kuuluu yhteensä yli 20.000 eri-ikäistä yhteiskunnallisista asioista kiinnostunutta naista ja muutamia miehiäkin. Keskustanaisilla on 21 piirijärjestöä, yksi jokaisessa maakunnassa. Piirijärjestöt toimivat kattojärjestöinä alueensa paikallisyhdistyksille. Piirijärjestöt pitävät yhteyttä alueen luottamushenkilöinä toimiviin naisiin, järjestävät poliittisia seminaareja, koulutusta, vaalitoimintaa sekä mm. harrastus- ja kulttuuritoimintaa 
Jäsenyhdistyksiä Suomen Keskustanaisilla on noin 700.


www.keskustanaiset.fi

Suomen Naislääkäriyhdistys

Suomen Naislääkäriyhdistys - Finlands Kvinnliga Läkares Förening ry 
on perustettu vuonna 1947. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki  ja toimialue kattaa koko maan. Yhdistyksen tarkoituksena  on toimia Suomen naislääkäreiden yhdyssiteenä  ja tukea heidän ammatillista ja yhteiskunnallista toimintaansa sekä toimia kansainvälisen naislääkäriyhdistyksen (Medical Women International Association)  jäsenyhdistyksenä. Yhdistys järjestää kokouksia, joissa on esitelmiä lääketieteen eri alueilta sekä muista naislääkäreitä kiinnostavista aiheista, lisäksi keskusteluja ja  tiedonantoja.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä laillistettu naislääkäri ilmoittamalla sihteerille tai hallitukselle. Vuotuinen jäsenmaksu on ollut vuodesta 2009 lähtien 20 euroa. Yhdistys maksaa jokaisesta jäsenestä  vuosittain  7 euron suuruisen kansainvälisen naisjärjestön jäsenmaksun, jolla tuetaan kehitysmaiden naislääkäreiden toimintaa. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan kansainvälisen naisjärjestön kokouksiin, ja hallitus myöntää matkastipendejä. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtajana toimii  Eeva Leppävuori eeva.leppavuori@fimnet.fi ja sihteerinä kirsi.kelha@hel.fi.
Hallitus kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa.  

Vuosikokous pidetään alkuvuodesta 15. maaliskuuta mennessä, lisäksi pidetään 3 muuta kokousta vuodessa. Kokouksista ilmoitetaan Suomen Lääkärilehdessä sekä sähköpostitse. Lisäksi järjestetään yritysvierailuja ja opastettuja näyttelyvierailuja. 

Suomen NNKY-liitto

on kansainvälinen, ekumeeninen ja monikulttuurinen naisten ja tyttöjen liike, joka toimii rekisteröityneenä 108 maassa.

Liikkeen kansainvälinen taustayhteisö on NNKY:n Maailmanliitto (World YWCA).

Suomessa 26 NNKY:n paikallisyhdistystä 23 paikkakunnalla tarjoavat monimuotoista tekemistä sekä  osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia eri-ikäisille naisille ja tytöille.

Suomen NNKY-liitto toimii itsenäisiä NNKY:n paikallisyhdistyksiä tukevana ja yhdistävänä keskusjärjestönä, joka kouluttaa, tiedottaa sekä hoitaa valtakunnallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.

Liiton ylläpitämä Tunturikeimiö on kodikas toimintakeskus ja lomanviettopaikka Jerisjärvellä Muoniossa, Suomen suosituimman kansallispuiston läheisyydessä.

Näkyvä Nainen® on NNKY:n toiminnasta ja naisten ja tyttöjen asemasta kertova jäsenlehti.

www.ywca.fi, www.worldywca.org

Suomen Valkonauhaliitto

Suomen Valkonauhaliitto on 1905 perustettu valtakunnallinen, kristilliseen arvopohjaan perustava ehkäisevän päihdetyön järjestö. Liittoon kuuluu henkilöjäseniä ja 9 paikallisyhdistystä; Kuopio, Tampere, Oulu, Mikkeli, Hämeenlinna, Turku, Lappeenranta ja Helsingissä kaksi yhdistystä.

Tarjoamme apua järjestämällä yksilö- ja perhetapaamisia, hoidollisia ryhmiä sekä seminaareja. Kohderyhmänä ovat ongelmista kärsivät naiset, perheet ja nuoret sekä syrjäytymisvaarassa olevat seniorit. Käytämme toiminnassa monia eri työmenetelmiä kuten kuvataide- ja musiikkiterapiaa. Järjestämme vanhuksille musiikkiterapeuttista toimintaa palvelutaloissa ja laitoksissa sekä lapsiperheille suunnattuja perhemuskareita. Liitto ylläpitää Kruunuhaassa sijaitsevaa Opiskelijakotia ja paikallisyhdistys, Suur-Helsingin Valkonauha ry, ylläpitää Pakilassa toimivaa naisten huoltokotia, Liisankotia. Julkaisumme, Valkonauha-lehti, on ilmestynyt vuodesta 1909.

Tutustu toimintaamme www.suomenvalkonauhaliitto.fi.

Suomen Voimisteluliitto

 • noin 380 seuraa, joissa 125 000 jäsentä
 • yksi Suomen suurimmista lajiliitoista
 • Suomen suurin tyttöjen ja aikuisten liikuttaja
 • koulutusta noin 4 500 ohjaajalle, valmentajalle ja seurajohtajalle vuosittain

MONIPUOLINEN OSAAJA

 • Voimistelu- ja seuratoiminta keskiössä
 • Kilpailulajeina akrobatiavoimistelu, kilpa-aerobic, joukkuevoimistelu, miesten telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu, TeamGym, rytminen voimistelu ja trampoliinivoimistelu
 • Harrasteliikunnasta huippuvoimisteluun

ARVOT

 • Ilo ja elämykset
 • Onnistuminen ja menestyminen
 • Yhdessä tekeminen

VISIO

Voimistelu on innostavin liikuntaharrastus ja haluttua urheilua hyvässä seurassa. Olemme laadukkain lajiliitto ja menestymme arvokilpailuissa.

MISSIO

Edistämme kaiken ikäisten voimistelua harrasteesta huipulle terveyttä tukien ja tarjoamme iloa ja elämyksiä. Tuemme seurojen voimistelu- ja vapaaehtoistoimintaa.

www.voimistelu.fi

Syömishäiriöliitto - SYLI ry

Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen liitto, joka on perustettu Turussa 2004. Liitolla on seitsemän jäsenyhdistystä, jotka järjestävät toimintaa omilla alueillaan. Syömishäiriöliitto – SYLI ry edustaa ja tukee syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään. Liiton tarkoituksena on edistää näiden ryhmien hyvinvointia vaikuttamalla syömishäiriöiden tunnettuuteen sekä hoidon ja kuntoutuksen kehittymiseen. Liiton kautta syömishäiriöön sairastuneet ja heidän läheisensä saavat äänensä kuuluviin. Toiminnan arvoja ovat rohkeus, toivo, kokemuksellisuus ja luottamus.

Liiton vaikuttamistoiminnan kärkenä on nostaa esiin syömishäiriöön sairastuneiden asemaan ja syömishäiriöiden hoidon tilaan liittyviä epäkohtia. Keskeisimpiä epäkohtia ovat hoitopolkujen puuttuminen sekä hoidon järjestämisessä esiintyvät suuret laadulliset ja määrälliset alueelliset erot.

Syömishäiriöliito – SYLI ry:n toiminnassa naiset ja naiseksi identifioituvat ovat toiminnan keskiössä. Syömishäiriöön sairastuneista 90% on naisia. Syömishäiriöteeman lisäksi kehopositiivisuus sekä naiskehoihin kohdistuva negatiiviinen puhe ja kulttuurinen ja yhteiskunnallinen paine olla tietyn muotoinen ja kokoinen ovat kysymyksiä, joiden kanssa liitto tekee töitä.

https://syomishairioliitto.fi. Voit myös tilata uutiskirjeen: https://syomishairioliitto.fi/#uutiskirje

Tekstiiliopettajaliitto

Tekstiiliopettajaliitto on ammatillinen keskusjärjestö, joka kokoaa yhteen Suomen tekstiilityön- ja käsityön opettajat. Liitto perustettiin vuonna 1911 nimellä Handarbetslärarinneföreningen.

 Tekstiiliopettajaliitto toimii käsityönopetuksen kehittämiseksi ja jäsentensä työllisyyden turvaamiseksi kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri alueilla. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on kehittää ja ylläpitää käsityönopetuksen asemaa ja näkyvyyttä. Vuosittain järjestetään vähintään kaksi koulutuspäivää jäsenistölle. Käsityönoppiaineen yhteiskunnallinen asema ja arvostus, käsityönopetuksen laatu sekä oppiaineeseen liittyvä sukupuoliproblematiikka ovat liiton toiminnan keskeisiä aihealueita.

http://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/

Vaikuttajaverkosto WoMan

Vaikuttajaverkosto WoMan ry on vuonna 1988 perustettu naisvaikuttajien järjestö, joka edistää aktiivisesti jäsentensä verkostoitumista työelämässä. Yhdistyksemme on alusta saakka tukenut naisten etenemismahdollisuuksia ja johtajuutta sekä pyrkinyt luomaan tasavertaista johtamiskulttuuria ja tasa-arvoista palkitsemista. Uskomme yhteistyöhön, muutoksen mahdollisuuteen ja uusiin tapoihin toimia ja vaikuttaa.

WoMan toi naisjohtajille suunnatun mentoroinnin Suomeen 1980-luvulla. Syksyllä 2013 herätimme mentorointitoimintamme henkiin, ja lokakuussa 2014 alkaa uusi vuoden mittainen mentorointiohjelma.

Mentorointiohjelman lisäksi tarjoamme kuukausittain kiinnostavia ja monipuolisia jäsentilaisuuksia, joissa saat uusia kontakteja ja väyliä kehittyä. Nostamme esiin jäsenistömme toivomia teemoja ja tarjoamme virikkeitä ja virkistystä. Meitä yhdistää vahva halu kehittää ja kehittyä. Lue lisää kotisivuiltamme ja tule mukaan vaikuttamaan!

http://www.woman-ry.org/

Vihreät Naiset

Kaikki naiset eivät ole samanlaisia. Me olemme nuoria ja vanhoja, yksinasuvia ja suurperheellisiä. Suomalainen nainen voi olla koko ikänsä täällä asunut tai vasta hiljattain kansalaisuuden saanut. Vihreitä naisia löytyy maaseudun metsistä ja pelloilta, suurkaupunkien toimistoista, opistojen penkeiltä ja tehtaiden saleista. Yhteistä meille kuitenkin on halu vaikuttaa. Me haluamme tasa-arvoisen yhteiskunnan, jossa heikoista ja sairaista pidetään yhdessä huoli. Me haluamme puhtaan ympäristön, joka säilyy myös jälkipolville.

Vihreä nainen ei ole passiivinen toiminnan kohde, vaan aktiivinen toimija, joka on valmis tarttumaan vaikeisiinkin asioihin.

Lisätietoja pääsihteeri Sirpa Hertell +358 50 5666818
www.vihreatnaiset.fi

 
 
 • -gnvi-p8-400x400.jpg
 • We All
 • Wihuri-logo
 • OKMlogo
 • Naisten ääni
 • thl-tasa-arvotiedon-keskus-1.png
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy